Jesteś podwykonawcą robót budowlanych ? – zadbaj o zgłoszenie swojej umowy do inwestora
Ustawa Kodeks cywilny przewiduje solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Poznaj warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby podwykonawca mógł żądać zapłaty wynagrodzenia od wykonawcy i inwestora.
Jesteś podwykonawcą robót budowlanych ? – zadbaj o zgłoszenie swojej umowy do inwestora

Proces inwestycyjno – budowlany wymaga zaangażowania szeregu podmiotów. W zależności od stopnia skomplikowania prac budowlanych oraz sposobu zorganizowania możliwe jest powierzenie realizacji inwestycji generalnemu wykonawcy. Jest to wygodne z dla inwestora, ponieważ nie musi w takim wypadku koordynować prac na budowie.

Generalny wykonawca przejmuje organizację robót budowlanych. Niejednokrotnie generalny wykonawca korzysta z pomocy  podwykonawców. Taniej jest mu bowiem znaleźć podwykonawców, niż utrzymywać własnych pracowników i ponosić stałe koszty pracownicze.

W relacji pomiędzy generalnym wykonawcą, a podwykonawcą silniejszą stroną jest ten pierwszy. Po pierwsze dlatego, że to  generalny wykonawca ma zawarty kontrakt z inwestorem i to bezpośrednio jemu zostanie wypłacone przez inwestora wynagrodzenie po wykonaniu robót budowlanych. Po drugie, zazwyczaj generalnym wykonawcą jest podmiot posiadający znacznie większy potencjał w stosunku do podwykonawcy, pozwalający na odpowiednie zabezpieczenie własnych interesów, często kosztem kontrahentów. Przedstawiona przewaga bywa źródłem patologii polegających na faktycznym wstrzymywaniu przez generalnego wykonawcę zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy, z powołaniem się na rzekomo złą jakość wykonanych przez niego robót, co ma na celu zmuszenie go do ustępstw, np. zaakceptowania obniżenia wynagrodzenia umownego. Podwykonawca natomiast, jako nie związany umową z inwestorem, nie ma możliwości wystąpienia do niego o zapłatę.

Tego rodzaju zachowaniom przeciwdziałają przepisy ustawowe.

Zgodnie z art. 647 1 § 5 Kodeksu cywilnego, inwestor i wykonawca ponoszą solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Warunkiem odpowiedzialności jest możliwość powierzenia podwykonawstwa przewidziana w umowie o generalne wykonawstwo oraz uzyskanie zgody inwestora na zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą. Mianowicie, jeżeli inwestor, w terminie 14 dni od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy.

Z kolei do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda inwestora i generalnego wykonawcy. Warunkiem formalnym jest, aby umowy podwykonawcze zostały sporządzone w formie pisemnej pod rygorem nieważności.
Z przytoczonych powyżej przepisów wynika, iż w przypadku spełnienia powyższych warunków za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy odpowiadają powierzający mu prace generalny wykonawca oraz inwestor, a ich odpowiedzialność wobec podwykonawcy jest solidarna. Solidarna odpowiedzialność polega natomiast na tym, że podwykonawca może zwrócić się o zapłatę całości swego wynagrodzenia do każdego z tych podmiotów, czyli zarówno do generalnego wykonawcy, jak i do inwestora, chociażby nie był z tym ostatnim związany żadną umową.

Powyższego tekstu nie należy traktować jako porady prawnej, albowiem trzeba pamiętać, że każda sprawa jest inna, a porada prawna powinna być dostosowana do indywidualnego, konkretnego przypadku.


Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o zasadach odpowiedzialności inwestora za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy oraz sposobach zabezpieczenia interesów inwestora skontaktuj się z naszą Kancelarią.
Sławomir Mąsior Kancelaria Radcy Prawnego
tel. 602 499 671
slawekmasior@gmail.com

© Copyrights 2017 by Sławomir Mąsior

Projekt i realizacja - Blowmedia.pl