Mój blog

W tym miejscu możesz dowiedzieć się wielu użytecznych rzeczy związanych z prawem i jego działaniem w praktyce.
blog_post
Zabezpieczenie roszczeń w procesie
Złożenie pozwu o zapłatę i uzyskanie korzystnego wyroku sądowego nie jest celem samym w sobie. Wierzyciel dąży bowiem do rzeczywistego zaspokojenia swego roszczenia, a nie do uzyskania korzystnego rozstrzygnięcia.

W przypadku braku dobrowolnej spłaty zadłużenia wierzyciel zasadniczo nie ma innej prawnej możliwości, jak wystąpić na drogę procesu o zapłat...

blog_post
Nabycie własności nieruchomości przez zasiedzenie
Wiele nieruchomości gruntowych, nierzadko zabudowanych domami, wymaga uregulowania stanu prawnego, tj. doprowadzenia do zgodności ich stanu prawnego z sytuacją fatyczną. Jedną z dróg prowadzących do tego celu jest przeprowadzenie przed sądem sprawy o zasiedzenie nieruchomości.

W okresie powojennym powszechnie dokonywano obrotu nieruchomościami w sposób nieformalny, tj. z pominięciem wymaganej formy aktu notarialnego. Wyni...

blog_post
Dlaczego warto odbierać korespondencję sądową
Nie należy do rzadkości sytuacja, gdy dłużnik dowiaduje się o wytoczeniu przeciwko niemu powództwa dopiero od komornika, który informuje go o tym fakcie wraz z dokonaniem zajęcia egzekucyjnego. Osoba, przeciwko której wszczęta została egzekucja dziwi, że bez ostrzeżenia komornik zajął np. rachunek bankowy, wynagrodzenie za pracę, emeryturę.

Przyczyny tego niemiłego zaskoczenia należy szukać w postępowaniu samego dłużnika, który świadomie lub przez nieuwagę nie odebrał kilka mies...

blog_post
Odpowiedzialność za zaległości czynszowe
Prawdopodobnie część osób nie wie, że może ponosić odpowiedzialność za zaległości czynszowe mimo, że nie figurowali w umowie jako najemcy lokalu. Dlaczego tak się dzieje? Odpowiedź poznasz po lekturze artykułu.

Zgodnie z przepisami Kodeksu cywilnego za zapłatę czynszu i innych należnych opłat odpowiadają solidarnie z najemcą stale zamieszkujące z nim o...

blog_post
Ustanowienie rozdzielności majątkowej przez sąd
Małżonkowie obowiązani są przyczyniać się do zaspokajania potrzeb rodziny. Co zrobić w sytuacji, gdy jeden z małżonków przestaje utrzymywać rodzinę?

Zgodnie z  przepisami Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami wspólność majątkowa (tzw...

blog_post
Jesteś podwykonawcą robót budowlanych ? – zadbaj o zgłoszenie swojej umowy do inwestora
Ustawa Kodeks cywilny przewiduje solidarną odpowiedzialność za zapłatę wynagrodzenia za roboty budowlane wykonane przez podwykonawcę. Poznaj warunki, jakie muszą zostać spełnione, aby podwykonawca mógł żądać zapłaty wynagrodzenia od wykonawcy i inwestora.

Proces inwestycyjno - budowlany wymaga zaangażowania szeregu podmiotów. W zależności od stopnia skomplikowania prac budowlanych oraz sposobu zorga...

blog_post
Poszukiwanie spadkobierców dłużnika – dochodzenie wierzytelności po zmarłym dłużniku
Sytuacja, w której dłużnik umiera, z pewnością nie jest przyjemna dla wierzyciela. Czy można egzekwować długi po zmarłej osobie i jak poszukiwać spadkobierców zmarłego, postaram się wyjaśnić pokrótce w tym artykule.

Zasadą jest, że z chwilą śmierci dłużnika jego zobowiązanie przechodzi na spadkobierców. Wierzyciel zatem musi podjąć odpowiednie kroki, aby...

blog_post
Czy przedawniony dług nadaje się do windykacji?
Upływ ustawiowego terminu przedawnienia nie powoduje, że dług przestaje istnieć. Wierzyciel w niektórych sytuacjach może skutecznie doprowadzić do zaspokojenia swego roszczenia.

Zdarzają się sytuacje, kiedy przysługuje nam od kogoś roszczenie zwrot długu, jednak upłynął już znaczny okres czasu, od kiedy mogliśmy dom...

blog_post
Długi spadkowe – jak uniknąć
Śmierć osoby bliskiej, która posiadała długi może wywołać powstanie odpowiedzialności spadkobiercy za długi osoby zmarłej.

Zgodnie z przepisem art. 922 § 1 Kodeksu cywilnego prawa i obowiązki majątkowe zmarłego przechodzą z chwilą jego śmierci na jedną lub kilka os...

© Copyrights 2017 by Sławomir Mąsior

Projekt i realizacja - Blowmedia.pl